Allmänna villkor

Senast uppdaterat 2014-01-01

Följande allmänna villkor gäller vid försäljning av produkter  (nedan kallade ”Produkter”) av Batucada Sverige, 556965-5367 som är återföräljare och exlusiv distributör av Batucadas produkter i Sverige, (nedan kallat Batucada) om inte annat särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive konsument (nedan kallad "Konsumenten") och Batucada. Vid försäljning till Konsument tillämpar Batucada de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning, däribland Distans- och hemförsäljningslagen (Distansförsäljningslagen).

Produkter

Produkter som säljs på Batucadas webbaserade handelsplattform uppfyller de krav som ställs på bl.a. säkerhet, hälsa och miljö, att produkten inte gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter (t.ex. piratkopior) eller på något sätt bryter mot gällande regler, normer och praxis. Batucada uppmanar därför Konsumenten att vid misstanke om oegentlighet i en produkt (även när ånger eller reklamation inte sker) meddela om detta.

Köp

Köp av Produkter sker via www.batucada.se. Batucada träffar avtal om köp med Konsumenten först när Batucada bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse via e-post. Batucada ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge Produkter exakta utseende. Vid eventuella felaktigheter i angivande av lagerstatus, förbehålls Batucada rätten att korrigera detta i efterhand. Detta innebär bland annat att om en produkt i Batucadas sortiment har utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Batucada ej skyldigt att tillhandahålla sådan produkt oaktat att Konsumenten beställt densamma enligt ovan. I sådant fall har Konsumenten rätt att få sina pengar tillbaka avseende köpet.

 

Outhämtade paket

Om konsumenten behöver hämta ut sitt paket hos fraktleverantör och ej gjort det inom angiven tid och Produkten returneras, kommer Batucada att debitera Konsumenten en avgift på 150 kr inkl. moms per outlöst paket. Batucada återbetalar dock erlagt köpbelopp till Konsumenten, reducerat med nämnd avgift, senast 30 kalenderdagar efter det att Batucada mottagit det returnerade paketet

Priser och betalning

De priser och avgifter som anges på Handelsplatsen är inklusive mervärdeskatt om inte annat särskilt anges. Betalning sker enkelt och säkert med Payson. Även om du inte har ett Paysonkonto sedan tidigare kan du snabbt göra transaktionen via Payson. Payson samarbetar med VISA, MasterCard samt alla svenska banker som erbjuder direktbetalningar, Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea.            

Payson håller höga säkerhetskrav och är PCI-certifierade av Trustwave som är en   internationell organisation för säker e-handel. All trafik krypteras genom SSL 128   bitar och alla kortöverföringar bygger på bankernas så kallade 3D-secure teknik.        

Payson startade 2004 i Sverige och över en miljon personer har använt Payson som är en välkänd betallösning på internet. Läs mer om Payson här: www.payson.se

Säkerhet och sekretess

I samband med Konsumentens registrering och beställning godkänner Konsumenten att Batucada lagrar och använder Konsumentens uppgifter för att fullfölja sina åtaganden gentemot Konsumenten.

Batucada dokumenterar även viss kommunikation som Batucada har med Konsumenten via telefon eller e-post, för att kunna tillhandahålla den service som Konsumenten har rätt att förvänta sig av Batucada. Batucada kommer inte att lämna ut Konsumentens personuppgifter till tredje part, såvida inte detta krävs i samband med konsumentens köp, tvingande regler eller domstolsorder. Enligt Personuppgiftslagen (PUL) har Konsumenten rätt att få den information som Batucada har registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan Konsumenten begära att informationen skall rättas eller tas bort. Konsumenten samtycker till att Batucada lämnar ut Konsumentens person- och adressuppgifter till tredje part för att fullborda konsumentens köp. Batucada svarar dock inte för sådan tredje parts användning av Konsumentens personuppgifter och tar heller inget ansvar för eventuell reklam eller annat material som tredje part skickar till Konsumenten, såvida Batucada inte uttryckligen begärt att reklam eller liknande material skickas till Konsumenten.

Konsumenten samtycker, i och med sitt köp, till att erhålla nyhetsbrev från Batucada med bl.a. produkttnyheter. Avanmälan från nyhetsbreven skall ske enligt instruktioner som återfinns i nyhetsbreven.

Garanti och reklamationsrätt

Batucada garanterar att de varor konsumenten beställt är felfria vid leveransen. Om konsumenten skulle få en fellevererad eller felaktig vara, vänligen kontakta Kundtjänst omgående, dock senast inom 14 dagar efter mottagandet. Det gäller även om varan är skadad vid leverans. Batucada betalar frakten vid godkända reklamationer, i annat fall står konsumenten för returkostnaden själv. Vänligen notera, vid samtliga reklamationer görs en närmare utredning av produkten. Det medför att Batucada i vissa fall måste skicka reklamationen vidare för utredning till leverantör, vilket medför en längre handläggningstid av ärendet. Konsumenten kan komma att tillfälligt behöva bekosta fraktkostnaden för returhanteringen vid fel på produkten.

Vid reklamation har Konsumenten rätt till de påföljder som följer av gällande konsumentregler. Konsumenten är därmed införstådd i att Batucada, efter skäligt rådrum, har rätt att i första hand erbjuda Konsumenten avhjälpande (ex. reparation) eller omleverans om detta kan ske inom skälig tid och utan extra kostnad för Konsumenten. Om detta ej kan ske har Konsumenten rätt att kräva prisavdrag eller ersättning för att rätta till felet. Om felet är av väsentligt betydelse för Konsumenten har Konsumenten rätt att häva köpet.

Vid fel på produkten som ej orsakats av Konsumenten men som omfattas av Butikens garanti, repareras eller ersätts konsumenten av Batucadas bekostnad. Härutöver har Konsumenten ingen ytterligare möjlighet att påkalla kompensation av Batucada.

Konsumenten bör spara och förvara orderbekräftelsen och kvittot från sitt köp väl eftersom dokumentet krävs om Konsumenten behöver reklamera produkten

Leveransvillkor

Konsumenten svarar för all information som Konsumenten uppger till Batucada i samband med köp, exempelvis uppgifter om leveransadress. Batucada svarar inte för eventuella problem (såsom utebliven leverans eller återbetalning) som kan uppstå på grund av felaktig eller bristfällig information till Batucada. Konsumenten skall stå för de extrakostnader som kan uppstå i samband med den felaktiga eller bristfälliga informationen. Batucada har krav på sig att behandla Konsumentens order inom 24 timmar under helgfria vardagar och Konsumenten skall ha fått leverans av produkten till sig inom 3-5 arbetsdagar (helgfri måndag till fredag) från att orderbekräftelsen har tillställts Konsumenten. Konsument, som inom angiven tid från köpet inte har fått någon avisering eller meddelande om leverans bör ta kontakt med Batucada snarast för att säkerställa att det inte blivit något fel med t.ex. aviseringen.

Om leveransförsening uppstår meddelar Batucada Konsumenten. Konsumenten har alltid rätt att reklamera sitt köp enligt gällande konsumenträttsliga regler om produkten inte erhållits inom utlovad leveranstid. Reklamation av köp skall ske skriftligen till Batucada via e-post. Konsumenten är dock införstådd i att det inte föreligger någon automatisk rätt till hävning av köpet i händelse av förseningar som Batucada åtgärdar inom rimlig tid. Vid reklamation p.g.a. försenad leverans skall Konsumenten bereda Batucada skälig tid att fullgöra köpet. Vid avbeställning kan Batucada kräva ersättning från Konsumenten för kostnader som uppstått innan avbeställningen gjordes (t.ex. fraktkostnader) och Batucada kan därvid komma att räkna av sådan kostnad från betalning som konsumenten har gjort till Batucada.

Om avbeställning görs betalar Batucada tillbaka erlagt köpbelopp (med avdrag för eventuella skäliga kostnader förorsakade av avbeställningen) senast 14 kalenderdagar efter att skriftlig avbeställning har inkommit. Det kan finnas tillfällen då det är omöjligt att fullfölja en beställning, till exempel ifall leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande gentemot Batucada. Batucada ansvarar inte för transportrisken, d.v.s. risken för att en produkt skadas eller kommer bort under transporten till Konsumenten. Om skada under transporten skulle uppkomma på produkten är det dock till Batucada som Konsumenten skall vända sig i första hand. Batucada hjälper Konsumenten vid begäran av frågor rörande transport och leverans. Konsumenten står för risken vid eventuella returer och samtliga returer skall ske enligt instruktion från Batucada.

Konsumenten måste anmäla eventuella transportskador till både Batucada och fraktbolaget snarast efter att produkten erhållits. Synliga transportskador skall anmälas omgående i samband med leveransen, eftersom sådana skador typiskt sätt omfattas av fraktbolags ansvar där reklamationsfristen i regel är väldigt kort. Konsumenten ansvarar därför för att avemballera och inspektera Produktens skick snarast efter mottagandet. Konsumenten får inte använda den skadade produkten och Konsumenten måste behålla Produktens emballage, så att detta kan besiktigas vid handläggning av skadeärendet.

Ångerrätt

Konsumentens ångerrätt regleras i Distansförsäljningslagen och gällande praxis. Generellt har Konsumenten 14 kalenderdagars ångerrätt. Ångerrätten gäller vidare endast om produkten är oanvänd och i oskadat skick och med förekommande etiketter kvar på produkten, eller i övrigt är i väsentligen oförändrat skick, och ångerfristen börjar löpa från den dag Konsumenten tagit emot produkten. Batucada betalar tillbaka erlagt köpbelopp senast 14 kalenderdagar efter att returnerad produkt kommit Batucada tillhanda. Konsumenten skall själv betala returfrakten och alltid returnera ångrad produkt i originalförpackning med tillhörande emballage.

För att använda sig av ångerrätten skall Konsumenten alltid kontakta Batucada på info@batucada.se innan Konsumenten returnerar en produkt. Konsumenten måste ha erhållit ett Returnummer från Batucada för att returen skall vara giltig och sådant returnummer är giltigt i 14 kalenderdagar från att det tilldelats. Konsumenten är införstådd i att det är av väsentlig vikt för Batucada att produkten snarast returneras ifall Konsumenten nyttjat sin ångerrätt. Konsumenten åtar sig därför att returnera produkten snarast efter att ångerrätten har nyttjats, dock senast inom 14 kalenderdagar efter att meddelande har gjorts till Batucada att ångerrätten nyttjas.

Tvister och lagval

På dessa allmänna villkor skall svensk rätt tillämpas. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvister med anledning av dessa allmänna villkor mellan Batucada och en Kund som inte är Konsument skall prövas vid Uppsala tingsrätt som första och enda instans.

Vid frågor eller funderingar om Batucadas allmänna villkor kontaktas kundtjänst