Vi värnar om dina personuppgifter!

För oss på Batucada Sverige är det viktigt att dina personuppgifter
hanteras på ett tryggt och ansvarsfullt sätt. Den 25 maj 2018 får vi en ny
dataskyddslag (GDPR) som innebär att skyddet för din personliga
integritet stärks.

Du har alltid möjlighet att ta del av de personuppgifter som finns
registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller
irrelevanta har du rätt att be oss ändra uppgifterna samt även välja
att ta bort dem.

Om du vill kan du läsa mer om detta på vår hemsida i våra villkor.

Personuppgiftslagen

Dina personuppgifter skyddas av personuppgiftslagen. Denna lag bygger på EU-direktivet (EU) 2016/679 och avser att öka skyddet för privatpersoners personliga integritet med hänsyn till det ökade antalet register och sammanställningar som lagras elektroniskt.
Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får ta del av när du anmäler dig för köp eller besöker vår hemsida eller vid olika event kommer att behandlas av Batucada Sverige i egenskap av personuppgiftsansvarig. Informationen kommer att användas i syfte att vi vid köp ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Informationen som samlas för att kunden ska kunna genomföra ett köp används endast för detta ändamål och kommer inte att spridas till någon utomstående.

Leveransadress och leveransvillkor är information som endast vår fraktpartner och våra leverantörer får ta del av. I praktiken innebär det att alltså denna typ av information ligger utanför vår direkta kontroll.

Du har alltid möjlighet att ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta får du ändra uppgifterna samt även välja att ta bort dem.

När personuppgifterna inte längre behöver sparas för att uppfylla ex ett avtalsförhållande kommer dessa raderas.

Köp

Köp av Produkter sker via www.batucada.se. Batucada träffar avtal om köp med Konsumenten först när Batucada bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse via e-post. Batucada ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge Produkter exakta utseende. Vid eventuella felaktigheter i angivande av lagerstatus, förbehålls Batucada rätten att korrigera detta i efterhand. Detta innebär bland annat att om en produkt i Batucadas sortiment har utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Batucada ej skyldigt att tillhandahålla sådan produkt oaktat att Konsumenten beställt densamma enligt ovan. I sådant fall har Konsumenten rätt att få sina pengar tillbaka avseende köpet.

Outhämtade paket

Om konsumenten behöver hämta ut sitt paket hos fraktleverantör och ej gjort det inom angiven tid och Produkten returneras, kommer Batucada att debitera Konsumenten en avgift på 150 kr inkl. moms per outlöst paket. Batucada återbetalar dock erlagt köpbelopp till Konsumenten, reducerat med nämnd avgift, senast 30 kalenderdagar efter det att Batucada mottagit det returnerade paketet

Priser och betalning  

Betalning sker enkelt och säkert med Payson. Payson samarbetar med VISA, MasterCard samt alla svenska banker som erbjuder direktbetalningar, Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea.  

Payson håller höga säkerhetskrav och är PCI-certifierade av Trustwave som är en internationell organisation för säker e-handel. All trafik krypteras genom SSL 128 bitar och alla kortöverföringar bygger på bankernas så kallade 3D-secure teknik.            Läs mer om Payson här: www.payson.se

De priser och avgifter som anges på Handelsplatsen är inklusive mervärdeskatt om inte annat särskilt anges.

Batucada dokumenterar även viss kommunikation som Batucada har med Konsumenten via telefon eller e-post, för att kunna tillhandahålla den service som Konsumenten har rätt att förvänta sig av Batucada. Batucada kommer inte att lämna ut Konsumentens personuppgifter till tredje part, såvida inte detta krävs i samband med konsumentens köp, tvingande regler eller domstolsorder. Enligt Personuppgiftslagen (PUL) har Konsumenten rätt att få den information som Batucada har registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan Konsumenten begära att informationen skall rättas eller tas bort. Konsumenten samtycker till att Batucada lämnar ut Konsumentens person- och adressuppgifter till tredje part för att fullborda konsumentens köp. Batucada svarar dock inte för sådan tredje parts användning av Konsumentens personuppgifter och tar heller inget ansvar för eventuell reklam eller annat material som tredje part skickar till Konsumenten, såvida Batucada inte uttryckligen begärt att reklam eller liknande material skickas till Konsumenten. Konsumenten samtycker, i och med sitt köp, till att erhålla nyhetsbrev från Batucada med bl.a. produkttnyheter. Avanmälan från nyhetsbreven skall ske enligt instruktioner som återfinns i nyhetsbreven.

Garanti och reklamationsrätt

Batucada garanterar att de varor konsumenten beställt är felfria vid leveransen. Om konsumenten skulle få en fellevererad eller felaktig vara, vänligen kontakta Kundtjänst omgående, dock senast inom 14 dagar efter mottagandet. Det gäller även om varan är skadad vid leverans. Batucada betalar frakten vid godkända reklamationer, i annat fall står konsumenten för returkostnaden själv. Vänligen notera, vid samtliga reklamationer görs en närmare utredning av produkten. Det medför att Batucada i vissa fall måste skicka reklamationen vidare för utredning till leverantör, vilket medför en längre handläggningstid av ärendet. Konsumenten kan komma att tillfälligt behöva bekosta fraktkostnaden för returhanteringen vid fel på produkten.

Vid reklamation har Konsumenten rätt till de påföljder som följer av gällande konsumentregler. Konsumenten är därmed införstådd i att Batucada, efter skäligt rådrum, har rätt att i första hand erbjuda Konsumenten avhjälpande (ex. reparation) eller omleverans om detta kan ske inom skälig tid och utan extra kostnad för Konsumenten. Om detta ej kan ske har Konsumenten rätt att kräva prisavdrag eller ersättning för att rätta till felet. Om felet är av väsentligt betydelse för Konsumenten har Konsumenten rätt att häva köpet.

Vid fel på produkten som ej orsakats av Konsumenten men som omfattas av Butikens garanti, repareras eller ersätts konsumenten av Batucadas bekostnad. Härutöver har Konsumenten ingen ytterligare möjlighet att påkalla kompensation av Batucada. Konsumenten bör spara och förvara orderbekräftelsen och kvittot från sitt köp väl eftersom dokumentet krävs om Konsumenten behöver reklamera produkten

 

Ångerrätt

Konsumentens ångerrätt regleras i Distansförsäljningslagen och gällande praxis. Generellt har Konsumenten 14 kalenderdagars ångerrätt. Ångerrätten gäller vidare endast om produkten är oanvänd och i oskadat skick och med förekommande etiketter kvar på produkten, eller i övrigt är i väsentligen oförändrat skick, och ångerfristen börjar löpa från den dag Konsumenten tagit emot produkten. Batucada betalar tillbaka erlagt köpbelopp senast 14 kalenderdagar efter att returnerad produkt kommit Batucada tillhanda. Konsumenten skall själv betala returfrakten och alltid returnera ångrad produkt i originalförpackning med tillhörande emballage.

För att använda sig av ångerrätten skall Konsumenten alltid kontakta Batucada på info@batucada.se innan Konsumenten returnerar en produkt. Konsumenten måste ha erhållit ett Returnummer från Batucada för att returen skall vara giltig och sådant returnummer är giltigt i 14 kalenderdagar från att det tilldelats. Konsumenten är införstådd i att det är av väsentlig vikt för Batucada att produkten snarast returneras ifall Konsumenten nyttjat sin ångerrätt. Konsumenten åtar sig därför att returnera produkten snarast efter att ångerrätten har nyttjats, dock senast inom 14 kalenderdagar efter att meddelande har gjorts till Batucada att ångerrätten nyttjas.

Tvister och lagval

På dessa allmänna villkor skall svensk rätt tillämpas. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvister med anledning av dessa allmänna villkor mellan Batucada och en Kund som inte är Konsument skall prövas vid Uppsala tingsrätt som första och enda instans.

Vid frågor eller funderingar om Batucadas allmänna villkor kontaktas kundtjänst